ektimiseis

Mongolia Banknotes

Serie 2000 - 2002
Face Value Face View Back View

10 tugrik

20 tugrik

50 tugrik

100 tugrik

500 tugrik

1000 tugrik

5000 tugrik

10000 tugrik

20000 tugrik