ektimiseis

Ethiopia Banknotes

Serie 1997
Face Value Face View Back View

1 birr

5 birr

10 birr

50 birr

100 birr