ektimiseis

Bank of Epirothessaly

PRIVILEGED BANK OF EPIROTHESSALY
31/3/1882 10 drachmas
31/3/1882 25 drachmas
epirothessaly banknote 25 drachma
epirothessaly banknote 25 drachma
31/3/1882 100 drachmas
epirothessaly banknote 100 drachma
epirothessaly banknote 100 drachma
21/12/1885 1 drachma A' type
21/12/1885 2 drachmas A' type
21/12/1885 (1897) 1 drachma B' type
21/12/1885 (1897) 2 drachmas B' type
1/3/1887 25 drachmas
epirothessaly banknote 25 drachma
epirothessaly banknote 25 drachma
2/1/1888 100 drachmas
epirothessaly banknote 100 drachma
epirothessaly banknote 100 drachma